برنده یازدهمین مرحله طرح تشویقی فروشندگان

برنده یازدهمین مرحله طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 809 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای پیمان سعیدی از شهر تهران برنده یازدهمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله دهمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله دهمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 940 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای علی ارنواز از شهر کرج برنده دهمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله نهمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله نهمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 959 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای مراد قنبری از شهر تهران برنده نهمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله هشتمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله هشتمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 975 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای وحید خدیور از شهر تهران برنده هشتمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله هفتمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله هفتمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1306 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای وحید عزیزی از شهر تهران برنده هفتمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله ششمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله ششمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1087 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای مجید عبدی از شهر مقدس مشهد برنده ششمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله پنجمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله پنجمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1045 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای مسلم آینه دار از شهر تهران برنده پنجمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


زمانبندی پخش آگهی تلویزیونی زمستانه

زمانبندی پخش آگهی تلویزیونی زمستانه

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1073 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

زمانبندی پخش آگهی تلویزیونی زمستانه از پنج لغایت هفت بهمن ماه‏


برنده مرحله چهارم طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله چهارم طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1087 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای محمد محسنیان فاخر از شهر تهران برنده چهارمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله سوم طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله سوم طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1098 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای محمد مختاری از شهر اصفهان برنده سومین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future