برنده یازدهمین مرحله طرح تشویقی فروشندگان

برنده یازدهمین مرحله طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 880 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای پیمان سعیدی از شهر تهران برنده یازدهمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله دهمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله دهمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1027 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای علی ارنواز از شهر کرج برنده دهمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله نهمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله نهمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1043 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای مراد قنبری از شهر تهران برنده نهمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله هشتمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله هشتمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1063 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای وحید خدیور از شهر تهران برنده هشتمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله هفتمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله هفتمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1397 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای وحید عزیزی از شهر تهران برنده هفتمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله ششمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله ششمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1174 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای مجید عبدی از شهر مقدس مشهد برنده ششمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله پنجمین طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله پنجمین طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1129 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای مسلم آینه دار از شهر تهران برنده پنجمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


زمانبندی پخش آگهی تلویزیونی زمستانه

زمانبندی پخش آگهی تلویزیونی زمستانه

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1156 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

زمانبندی پخش آگهی تلویزیونی زمستانه از پنج لغایت هفت بهمن ماه‏


برنده مرحله چهارم طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله چهارم طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1176 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای محمد محسنیان فاخر از شهر تهران برنده چهارمین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


برنده مرحله سوم طرح تشویقی فروشندگان

برنده مرحله سوم طرح تشویقی فروشندگان

 • چهارشنبه پنجم اسفند ماه
 • 1185 بازدید کننده
 • اطلاعیه فروش

یک عدد سکه بهار آزادی تحویل آقای محمد مختاری از شهر اصفهان برنده سومین قرعه کشی ارسال کنندگان SMS فروش UHD و SUHD گردید.


منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future