منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید.

Inspire the world, create the future